LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 09/05/2022 - 15/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 09/05/2022 - 15/05/2022

20:37 - 08/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 09/05/2022 - 15/05/2022

Yêu cầu Nhân viên đi làm đúng giờ.

Khi không có lịch trực. Cán bộ, Nhân viên  phải thực hiện công tác chuyên môn đã được phần công

Lưu ý: Cán bộ chủ nhiệm lớp lưu ý các lớp đi học trở lại

Văn phòng

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C Nhật

Ngày

09/5

10/5

11/5

12/5

13/5

14/5

15/5

P101

Sáng

 Thủy Linh

Huyền

Linh

Huyền

Linh 

Chiều

 Anh Huyền

Linh

Linh

Anh

Thủy 

Tối

 ThủyHuyền AnhLinh Huyền  

N9-109

Sáng

 Huyền Thủy

Thủy

Huyền

Thủy

  

Chiều

 Linh Anh

Anh

Thủy

Linh

  

HQV

Sáng

 Linh V Thủy

 Linh

V Thủy

Linh

 V Thủy 

Chiều

 V ThủyV Thủy 

V Thủy

V Thủy

V Thủy

Tin cùng chuyên mục
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/08/2022 - 21/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/08/2022 - 14/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/08/2022 - 07/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/07/2022 - 31/07/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/07/2022 - 24/07/2022