Kế toán Hành chinh sự nghiệp cho Lãnh đạo

Kế toán Hành chinh sự nghiệp cho Lãnh đạo

Học phí: 1,800,000

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

 CHƯƠNG TRÌNH

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ

 1.Giới thiệu chương trình:

Ngày 10/10/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn “Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp” và áp dụng từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ Kế toán hành chính, sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.

2.Mục tiêu: Chương trình nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về HẠCH TOÁN KẾ TOÁN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp cho các nhà quản lý, lãnh đạo đơn vị: Trương học, Bệnh viện và các cơ quan Nhà nước.

3.Nội dung chương trình:

-Kiểm soát hóa đơn, chứng từ kế toán trong đơn vị HCSN.

-Các phương pháp xác định trị giá vật tư, tài sản trong hạch toán kế toán tại các đơn vị HCSN.

-Cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị HCSN.

-Đọc và kiểm soát Báo cáo tài chính trong các đơn vị HCSN.

-Chấp hành Thuế đối với các đơn vị HCSN

-Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách

4.Giảng viên: Giảng viên là các thầy cô giáo có học vị ThS, TS,…có trình độ giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn.

5.Phương pháp họcNghe giảng, làm bài tập thực hành, kiểm tra trên lớp, kết hợp tự học ở nhà.

6.Thời gian đào tạoThời gian đào tạo : 08 buổi vào Thứ 7 và Chủ Nhật

8.Học phí:   1.800.000đ/học viên

7.Địa điểm học:  Học tại giảng đường Nhà 12, trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

8.Chứng chỉ: Cuối khoá học học viên học đủ thời gian quy định và kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp chứng nhân của Trung tâm Đào tạo liên tục, Đại học Kinh tế quốc dân.
10.Liên hệ: Cơ sở 1: Tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội

+ Văn phòng Trụ sở chính: Phòng 101 nhà 12, ĐHKTQD  024.38693612

+ Văn phòng tuyển sinh: Phòng101 Giảng đường B2, ĐT: 024.36283102

Email: ttdaotaolientuc.dhktqd@gmail.com

Web: ttdaotaolientuc.neu.edu.vn hoặc ketoankinhtequocdan.com.vn

GIÁM ĐỐC    

TS Trần Ngọc Thìn

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đối tượng: Dành cho lãnh đạo đơn vị HCSN

TT

Tên chuyên đề

Mô tả nội dung, mục đích

1

Kiểm soát hóa đơn, chứng từ kế toán trong đơn vị HCSN

Giúp học viên phân biệt các loại hóa đơn, chứng từ kế toán được sử dụng trong đơn vị;

Nắm được các chứng từ cần phải có đối với các khoản thu chi trong trường học;

Nắm được các yếu tố bắt buộc để đảm bảo chứng từ hợp lệ.

2

Các phương pháp xác định trị giá vật tư, tài sản trong hạch toán kế toán tại các đơn vị HCSN

Giúp học viên nắm được các cách xác định giá trị vật tư, tài sản cố định, chi phí mà kế toán áp dụng khi hạch toán.

Hiểu được cơ cấu chi phí giá dịch vụ sự nghiệp công trong trường hợp được giao hạch toán tự chủ.

3

Cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị HCSN

Giới thiệu các chính sách, qui định về cơ chế tài chính hiện hành đối với các đơn vị HCSN là trường học công lập.

4

Đọc và kiểm soát Báo cáo tài chính trong các đơn vị HCSN

Giúp học viên hiểu được các chỉ tiêu của báo cáo tài chính, mối liên hệ giữa các báo cáo thành phần và đối chiếu giữa báo cáo tài chính với các sổ kế toán chủ yếu.

5

Chấp hành Thuế đối với các đơn vị HCSN

Giúp học viên phân biệt và xác định các loại thuế mà đơn vị phải kê khai và nộp trong năm tài chính.

Hiểu được cách xác định một số loại thuế chủ yếu trong các trường học

6

Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách

Giới thiệu các qui định về lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách trong các trường học công lập

 

Tổng cộng

Tổng khóa học dự kiến 8 buổi