Học phí

Học phí

10:35 - 06/09/2019

 
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
HỌC PHÍ
Áp dụng từ ngày 11 tháng 01 năm 2019
(Kèm theo quyết định số:  01/ĐHKTQD-TTĐTLT ngày 11/01/2019)
(Học phí Bao gồm Kinh phí đào tạo và Phí cấp chứng chỉ)
 
 

TT

Chương trình đào tạo

Mức học phí/hv

1

Quản trị kinh doanh hiện đại

(Học phí 5.000.000đ/học viên. Hiện đang được hỗ trợ học viên phải đóng 3.500.000đ/học viên)

3.500.000đ

2

Quản trị nhân sự (cơ bản & nâng cao)

1.500.000đ

3

Marketing và Bán hàng chuyên nghiệp

2.500.000đ

4

E marketing

700.000đ

5

Kế toán trưởng doanh nghiệp- HCSN
(Đã bao gồm học phí và lệ phí thi+ Lệ phí cấp chứng chỉ)

3 000 000đ

6

Kế toán viên tổng hợp 

1.100.000đ

7

Thực hành sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính (thực hành kế toán tổng hợp trên hóa đơn chứng từ thực tế)

1.000.000đ

8

Thực hành Nghiệp vụ thuế và kế toán thuế

1.000.000đ

9

Thực hành kế toán máy (Thực hành kế toán trên phần mềm kế toán)

1.000.000đ

10

Nghề kế toán 2,5 tháng (bao gồm 2 học phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán)

1.900.000đ 

11

Nghề kế toán 3 tháng (bao gồm 3 học phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán, Thực hành kế toán máy)

2.800.000đ 

12

Nghề kế toán 4 tháng (bao gồm 4 học phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán, Thực hành kế toán máy, Thực hành thuế và kế toán thuế)

3.600.000đ

13

Nghề kế toán 6 tháng (bao gồm 5 học phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán, Thực hành kế toán máy, Thực hành thuế và kế toán thuế, Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính)

4.400.000đ

14

Kế toán viên HCSN và thực hành sổ sách kế toán HCSN

2.500.000đ

15

Thực hành kế toán trên phòng kế toán ảo

900.000đ

16

Kế toán ngân hàng thương mại

2.000.000đ

17

Tài chính - Kế toán dành cho nhà quản lý.

2.500.000đ

18

Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

1.500.000đ

19

Nghiệp vụ thư ký văn phòng – Trợ lý giám đốc

            1.500.000đ

20

Quản lý Kinh tế -Tài chính

7.000.000đ
 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(đã ký)       
TS Trần Ngọc Thìn
 
 

 

HỌC PHÍ 

Áp dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 2020 

TT

Chương trình đào tạo

Mức học phí/hv

1

Quản trị kinh doanh hiện đại, học 30 buổi

4.500.000đ

2

Marketing và Bán hàng chuyên nghiệp, học 15 buổi

3.000.000đ

3

Kế toán trưởng doanh nghiệp- Hành chinh sự nghiệp
(Đã bao gồm học phí và lệ phí thi+ Lệ phí cấp chứng chỉ)

3 000 000đ

4

Kế toán viên tổng hợp (học từ bắt đầu). học 20 buổi 

1.500.000đ

5

Thực hành sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính (thực hành kế toán Tổng hợp trên hóa đơn chứng từ thực tế) học 10 buổi

1.300.000đ

6

Thực hành kế toán máy (Thực hành kế toán tổng hợp trên phần mềm kế toán),  học 9 buổi

1.300.000đ

7

Thực hành Nghiệp vụ thuế và Kế toán thuế, học 10 buổi

1.300.000đ

8

Lập, Đọc, Kiểm tra và Phân tích Báo cáo tài chính, Học 8 buổi

1.500.000đ

9

Nghề kế toán 2,5 tháng (bao gồm 2 học phần: Kế toán viên tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán), học 30 buổi

2.400.000đ

10

Nghề kế toán 3 tháng (bao gồm 3 học phần: Kế toán viên tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán, Thực hành kế toán máy), học 39 buổi

3.500.000đ

11

Nghề kế toán 4 tháng (bao gồm 4 học phần: Kế toán viên tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán, Thực hành kế toán máy, Thực hành thuế và kế toán thuế), học 49 buổi

4.500.000đ

12

Nghề kế toán 6 tháng (bao gồm 5 học phần: Kế toán viên tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán, Thực hành kế toán máy, Thực hành thuế và kế toán thuế, Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính), học 58 buổi

5.500.000đ

13

Kế toán viên HCSN và Thực hành sổ sách kế toán HCSN, học 20 buổi

3.000.000đ

14

Kế toán ngân hàng thương mại

2.000.000đ

15

Tài chính - Kế toán dành cho nhà quản lý.

5.000.000đ

16

Nghiệp vụ thư ký văn phòng – Trợ lý giám đốc

1.500.000đ

17

Quản lý Kinh tế -Tài chính, 6 tháng

7.000.000đ

18

Tiếng anh Cơ bản ( Nghe, Nói, Đọc, Viết), 25 buổi

Kiếm tra đầu vào miến phí, cam kết chất lượng

 

19

Luyện Thi IELTS ( đạt 6.0 ), Kiếm tra đầu vào 

 

20

Luyện Thi TOEIC ( đạt 600 ), Kiếm tra đầu vào.