Học phí

Học phí

10:35 - 06/09/2019

 
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
HỌC PHÍ
Áp dụng từ ngày 04 tháng 01 năm 2021
(Kèm theo quyết định số:  01/ĐHKTQD-TTĐTLT ngày 04/01/2021)
(Học phí Bao gồm Kinh phí đào tạo và Phí cấp chứng chỉ)
 

 

TT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HỌC PHÍ/HV

1

Quản trị kinh doanh hiện đại

4.500.000đ

2

Marketing và Bán hàng chuyên nghiệp

3.000.000đ

3

Kế toán trưởng Doanh nghiệp - Hành chinh sự nghiệp
(Đã bao gồm học phí và lệ phí thi+ Lệ phí cấp chứng chỉ)

3 000 000đ

4

Kế toán tổng hợp ( Trang bị kiến thức, từ chưa biết, bắt đầu )

1.300.000đ

5

Thực hành sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính ( thực hành kế toán Tổng hợp trên hóa đơn chứng từ thực tế )

1.300.000đ

6

Thực hành Kế toán máy (Thực hành Kế toán tổng hợp trên phần mềm kế toán)

1.300.000đ

7

Thực hành Nghiệp vụ thuế và Kế toán thuế

1.500.000đ

8

Lập, Đọc, Kiểm tra và Phân tích Báo cáo tài chính

1.500.000đ

9

Nghề kế toán 2,5 tháng (bao gồm 2 học phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán)

2.500.000đ

10

Nghề kế toán 3 tháng (bao gồm 3 học phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán, Thực hành kế toán máy)

3.400.000đ

11

Nghề kế toán 4 tháng (bao gồm 4 học phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán, Thực hành kế toán máy, Thực hành thuế và kế toán thuế)

4.300.000đ

12

Nghề kế toán 6 tháng (bao gồm 5 học phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán, Thực hành kế toán máy, Thực hành thuế và kế toán thuế, Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính)

5.300.000đ

13

Kế toán Hành chính sự nghiệp ( 2 tháng)

3.000.000đ

14

Quản lý Kinh tế -Tài chính, 6 tháng

7.000.000đ

15

Kế toán ngân hàng thương mại

2.000.000đ

16

Tài chính - Kế toán dành cho nhà quản lý.

5.000.000đ

17

Tiếng anh Cơ bản ( Nghe, Nói, Đọc, Viết), 25 buổi
Kiếm tra đầu vào miến phí, cam kết chất lượng

 

18

Luyện Thi IELTS ( đạt 6.0 ), Kiếm tra đầu vào 

 

19

Luyện Thi TOEIC ( đạt 600 ), Kiếm tra đầu vào.

 

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(đã ký)       
TS Trần Ngọc Thìn