Học phí

Học phí

10:35 - 06/09/2019

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
HỌC PHÍ
Áp dụng từ ngày 11 tháng 01 năm 2019
(Kèm theo quyết định số:  01/ĐHKTQD-TTĐTLT ngày 11/01/2019)
(Học phí Bao gồm Kinh phí đào tạo và Phí cấp chứng chỉ)

 

TT

Chương trình đào tạo

Mức học phí/hv

1

Quản trị kinh doanh hiện đại

3.500.000đ

2

Quản trị nhân sự (cơ bản & nâng cao)

1.500.000đ

3

Marketing và Bán hàng chuyên nghiệp

2.500.000đ

4

E marketing

700.000đ

5

Kế toán trưởng doanh nghiệp- HCSN
(Đã bao gồm học phí và lệ phí thi+ Lệ phí cấp chứng chỉ)

3 000 000đ

6

Kế toán tổng hợp 

1.100.000đ

7

Thực hành sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính (thực hành kế toán tổng hợp trên hóa đơn chứng từ thực tế)

1.000.000đ

8

Thực hành thuế và kế toán thuế

1.000.000đ

9

Thực hành kế toán máy (Thực hành kế toán trên phần mềm kế toán)

1.000.000đ

10

Nghề kế toán 2,5 tháng (bao gồm 2 học phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán)

1.900.000đ 

11

Nghề kế toán 3 tháng (bao gồm 3 học phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán, Thực hành kế toán máy)

2.800.000đ 

12

Nghề kế toán 4 tháng (bao gồm 4 học phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán, Thực hành kế toán máy, Thực hành thuế và kế toán thuế)


3.600.000đ

13

Nghề kế toán 6 tháng (bao gồm 5 học phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành sổ sách kế toán, Thực hành kế toán máy, Thực hành thuế và kế toán thuế, Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính)


4.400.000đ

14

Kế toán viên HCSN và thực hành sổ sách kế toán HCSN

2.500.000đ

15

Thực hành kế toán trên phòng kế toán ảo

900.000đ

16

Kế toán ngân hàng thương mại

2.000.000đ

17

Tài chính - Kế toán dành cho nhà quản lý.

2.500.000đ

18

Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

1.500.000đ

19

Nghiệp vụ thư ký văn phòng – Trợ lý giám đốc

            1.500.000đ

20

Quản lý Kinh tế -Tài chính

            7.000.000đ