TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

 CHI TIẾT CÁC CHUYÊN ĐỀ

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HIỆN ĐẠI

1. Chuyên đề: Quản trị học

2.1. Muc tiêu

Cung cấp kiến thức: Khái niệm và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức. Bốn chức năng cơ bản của quản trị. Mô tả vai trò của nhà quản trị, Xác định được các cấp quản trị trong một tổ chức và nhiệm vụ chủ yếu của mỗi cấp quản trị. Hiểu được tại sao phải học quản trị và học như thế nào để trở thành nhà quản trị giỏi.

2.2. Nội dungchủ yếu

a. Khái quát về quản trị học

+ Khái niệm

+ Sự cần thiết của quản trị

+ Một số trường phải về quản trị

+ Các chức năng của quản trị

b. Thông tin quản trị

+ Vai trò và đối tượng của thông tin quản trị

+ Phân loại thông tin quản trị

+ Nguồn thông tin

+ Mục tiêu và chức năng của thông tin

+ Nội dung và hình thức thông tin

+ Quá trình thông tin

+ Phương pháp thu thập, xử lý và phổng biến thông tin

+ Tổ chức quản lý thông tin

c. Quyết định trong quản trị

+ Bản chất, vai trò và chức năng của quyết định trong quản trị

+ Mục tiêu của quyết định

+ Cơ sở khoa học của ra quyết định

+ Nội dung và hình thức ra quyết định

+ Tiến trình ra quyết định

+ Phương pháp và nghệ thuật ra quyết định

2.3. Thời lượng: 2 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

2. Chuyên đề: Khởi nghiệp

3.1. Muc tiêu

Kinh doanh là một nghề được không ít bạn lực chọn, nhưng hầu hết chúng ta đề lúng túng không biết lựa chọn kinh doanh cái gì? Như thế nào? Khi nào và điều kiện gì? Để dẫn đến thành công. Chuyên đề này giúp các bạn mạnh dạn, tự tin bước vào nghề kinh doanh, một nghề đầy vinh quang nhưng không hề ít gian khó.

3.2. Nội dung chủ yếu

a. Nghiên cứu thi trường

+ Khái niệm

+ Mục tiêu nghiên cứu

+ Đối tượng nghiên cứu

+ Phương pháp nghiên cứu

+ Đo lường kết quả nghiên cứu

+ Vận dụng kết qur nghiên cứu

b. Hình thành ý tưởng

+ Khái niệm

+ Phân loại ý tưởng

+ Tính khả thi, xác định sản phẩm

+ Tổ chức triển khai ý tưởng (xác định điều kiện, thuận lợi, khó khăn, quyết định đầu tự, lộ trình thực hiện…)

c. Thành lập doanh nghiệp

+ Điều kiện thành lập (Nhân lực, tài lực, vật lực, quy trình công nghệ, trụ sở…)

+ Lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy, nhân sự

+ Xác định chức năng, nhiệm vụ

+ Xây dựng đề án thành lập doanh nghiệp (trong đó có điều lệ, quy chế hoạt động)

+ Thủ tục hành chính thành lập, đang ký kinh doanh

+ Tranh thủ các nguồn tài trợ của Chính phủ

d. Quản trị vận hành

+ Ban hành quy định, quy chế hoạt động, lề lối làm việc…

+ Cụ thể hóa quy trình công nghệ vận hành sản xuất sản phẩm hàng hóa, dịch vụ

+ Hỗ trợ vận hành

+ Công tác kế hoạch

+ Triển khai hoạt động

+ Giám sát, đánh giá, điều chỉnh

đ. Xúc tiến thương mại

e. Hạch toán kế toán- tài chính

f. Điều chỉnh chiến lược

3.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

3. Chuyên đề: Hợp đồng kinh tế và kỹ năng đàm phán, soan thảo hợp đồng kinh tế

4.1. Muc tiêu

Cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng kinh tế trong các lĩnh vực khác nhau sao cho an toàn và ít rủi ro nhất

4.2. Nội dung

a. Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng kinh tế

+ Khái niệm

+ Phân loại

+ Nguồn luật điều chỉnh

+ Mẫu hợp đồng kinh tế

b. Kỹ năng đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng kinh tế

+ Đàm phán

+ Soạn thảo

+ Ký kết

4.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

4. Chuyên đề: Kỹ năng mềm trong quản trị kinh doanh

5.1. Muc tiêu

Chuyên đề giới thiệu khái quát về kỹ năng mềm cơ bản trong kinh doanh như: kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, tổ chức, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian...

4.2. Nội dung chủ yếu

a. Kỹ năng giao tiếp

+ Khái niệm và tầm quan trọng của giao tiếp

+ Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả

+ Các kỹ năng giao tiếp và ứng xử hiệu quả

+ Kỹ năng lắng nghe hiệu quả

+ Kỹ năng hỏi đáp trong giao tiếp và lắng nghe

b. Kỹ năng lãnh đạo

+ Một số vấn đề cơ bản về lãnh đạ quản lý

ü   Khái niệm

ü   Các chức năng của quản lý

ü   Phong cách lãnh đạo

+ Một số kỹ năng cần thiết của lãnh đạo quản lý

ü   Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp

ü   Kỹ năng soạn thảo văn bản

ü   Kỹ năng giao việc, phân công, bố trí lao động

ü   Kỹ năng động viên khuyến khích nhân viên

c. Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork)

+ Tổng quan về teamwork

ü   Teamwork là gì?

ü   Lợi ích của teamwork

ü   Quy trình hình thành và phát triển của teamwork

ü   Leader của teamwork

+ Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

ü   Khái niệm

ü   Kế hoạch làm việc nhóm hiệu quả

ü   Nguyễn tắc làm việc nhóm hiệu quả

d. Kỹ năng quản lý thời gian

+ Khái niệm

+ Xác định mục tiêu

+ Liệt kê những công việc cần phải làm

+ Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên

+ Tổng kết lại công việc

+ Tính kỷ luật và thói quen

+ Tập trung

+ Lên thời gian cụ thể cho công việc

+ Sắp xếp nơi làm việc khoa học

4.3. Thời lượng: 4 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

5. Chuyên đề: Quản trị marketing

5.1. Muc tiêu

Trang bị những kiến thức, kinh nghiệm về quản trị marketing căn bản giúp cho người học có khả năng áp dụng marketing phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

5.2. Nội dung chủ yếu

a. Những vấn đề cơ bản của marketing

b. Nghiên cứu thị trường và hành vi người tiêu dùng, người mua.

 - Nghiên cứu thấu hiểu người tiêu dùng
 - Thị trường của doanh nghiệp, tổ chức
 - Thị trường của cá nhân.
 -  Lý thuyết cái Nhất – Khác biệt.

  c. Các Công cụ của Marketing (4P)

 - Sản phẩm (Khái niệm, lợi ích, chu kỳ sống, định vị sản phẩm, đạo đức sản phẩm).
 - Giá cả (Các phương pháp xây dựng giá, chiến lược giá…)
 - Địa điểm, phương thức phân phối (Các kênh phân phối, biện pháp)
 - Xúc tiến kinh doanh (Quảng cáo, Thương hiệu, Xúc tiến bán hàng, Nghệ thuật Bán hàng).

  d. Xây dựng các chiến lược và kế hoạch tiếp thị

 - Chiến lược định giá sản phẩm
 - Chiến lược bán hàng
 - Chiến lược phân phối sản phẩm
  - Chiến lược định vị cho sản phẩm
  - Chiến lược Phát triển, quảng cáo cho sản phẩm mới

  e. Ứng dụng marketing

 - Xây dựng nhóm khách hàng mục tiêu
 - Ứng dụng tâm lý phân tích hành vi tiêu dùng
 - Quản trị người tiêu dùng và hành vi tiêu dùng
 - Ra quyết định sản phẩm dịch vụ
 - Xác định phân khúc thị trường
 - Quyết định về quảng cáo 
 - Bán hàng, tiêu thụ sản phẩm…        

5.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

6. Chuyên đề: Quản trị Nguồn nhân lực

6.1. Muc tiêu

Chuyên đề tập trung giới thiệu khoa học và nghệ thuật về tuyển dụng, quản lý, đánh giá và đãi ngộ (lương thưởng) đối với người lao động trong các doanh nghiệp.

6.2. Nội dung chủ yếu

a. Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực

-  Một số khái niệm cơ bản

- Mục tiêu

-  Đối tượng của quản trị nguồn nhân lực

-  Vai trò của quản trị NNL

-  Các trường phái quản trị nguồn nhân lực

b. Nội dung quản trị nguồn nhân lực

-  Hoạch định phát triển nguồn nhân lực

-  Tuyển dụng nhân sự và giảm nhân sự

- Sắp xếp, bố trí lao động

-  Đào tạo và phát triển NNL

-  Đánh giá kết quả thực hiện công việc

- Trả lương, thưởng, phúc lợi

c. Một số kỹ năng giải quyết các vấn đề về nhân sự

- Tạo động lực làm việc

- Giữ chân nhân viên giỏi

- Giải quyết các vấn đề nội bộ

- Xử lý nhân viên làm việc yếu kém

6.3. Thời lượng: 4 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

7. Chuyên đề: Quản trị Tài chính doanh nghiệp

8.1. Muc tiêu

Chuyên đề giới thiệu về vai trò của tài chính doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, về quản lý chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, về quản lý vốn kinh doanh nguồn tài trợ của doanh nghiệp, về kế hoạch và chiến lược tài chính của doanh nghiệp.

7.2. Nội dung chủ yếu

a. Tổng quan về tài chính

- Tài chính là gì?

- Quản trị tài chính là gì?

- Tài chính doanh nghiệp và Quản trị tài chính doanh nghiệp;

- Thị trường tài chính.

b. Công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp

- Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp;

- Thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính;

- Huy động vốn, các kênh huy động vốn;

- Quản lý và sử dụng vốn hiệu quả;

- Kế hoạch tài chính/ hoạch định ngân sách.

c. Phân tích tài chính

- Phân tích tình hình tài chính;

- Phân tích khả năng sinh lời;

- Phân tích khả năng thanh toán;

- Phân tích lưu chuyển dòng tiền của các hoạt động.

d. Một số khác về tài chính doanh nghiệp

- Định giá doanh nghiệp;

- Định giá chứng khoán;

- Quản lý rủi ro ngoại hối.

7.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

8. Chuyên đề: Quản trị kinh doanh hiện đại

8.1. Muc tiêu

Chuyên đề trang bị những kiến thức và kinh nghiệm về quản trị kinh doanh hiện đại nhằm giúp cho người học có thể biết và áp dụng những kiến thức mới nhất hiện nay quản lý hiệu quả doanh nghiệp của mình

8.2. Nội dung chủ yếu

a. Một số vấn đề cơ bản vể quản trị mục tiêu (MBO) và quản trị theo quá trình (MBP)

b. Quản trị mục tiêu

+ Thiết lập mục tiêu chiến lược

+ Xác định mục tiêu cấp cao

+ Xác định những mục tiêu cụ thể

+ Thực hiện mục tiêu

+ Kiểm tra và hiệu chỉnh

+ Tổng kết và đánh giá

c. Quản trị theo quá trình

+ Phương pháp quản trị theo quá trình

+ Xây dựng các tài liệu phục vụ cho doanh nghiệp

+ Kiểm soát chi tiết việc thực hiện công việc

+ Xác định chi tiết nhu cầu của khách hàng

+ Quản lý thông tin trong doanh nghiệp

+ Áp dụng MBP theo các nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO

8.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

9. Chuyên đề: Quản trị Hậu cần (Logistics)

9.1. Muc tiêu

Logistics là một trong những dịch vụ thời sự hiện nay. Nắm vững và hiểu vê logistics giúp cho các nhà quản trị nắm vững và lựa chọn các dịch vụ đảm bảo nguồn cung (các yếu tố vật chất đầu vào như vật tư- kỹ thuật) ổn định, an toàn, bền vững với chất lượng tốt nhất.

9.2. Nội dung chủ yếu

a. Logistics, dịch vụ Logistics và chuỗi cung ứng

- Khái quát chung về Logistics & dịch vụ Logistics

- Sự ra đời, phát triển của Logistics và chuỗi cung ứng

- Đặc điểm, vai trò, tác dụng của Logistics và chuỗi cung ứng

- Bản chất của Logistics và chuỗi cung ứng

- Những nội dung cơ bản của Logistics và chuỗi cung ứng

- Phân biệt Logistics, dịch vụ Logistics và chuỗi cung ứng

b.  Các loại dịch vụ Logistics

- Phân loại theo dịch vụ Logistics chủ yếu

- Phân loại theo dịch vụ có liên quan đến vận tải

- Phân loại theo dịch vụ mang tính hỗ trợ

c. Thuê ngoài dịch vụ Logistics

- Khái niệm thuê ngoài dịch vụ Logistics 

- Hoạt động của các nhà cung ứng dịch vụ Logistics

- Phân loại các nhà cung ứng dịch vụ

- Quan hệ pháp lý trong thuê ngoài dịch vụ Logistics

- Logistics trong kinh doanh toàn cầu

d. Logistics và chuỗi cung ứng 

- Hoạt động Logistics trong quản trị chuỗi cung ứng

- Vai trò của Logistics trong chuỗi cung ứng

- Hoạt động Logistics trong chuỗi cung ứng

-  Chi phí Logistics trong chuỗi cung ứng

đ. Quản trị Logistics trong chuỗi cung ứng

- Dịch vụ khách hàng, xử lý đơn đặt hàng 

- Tìm nguồn hàng và thu mua nguyên vật liệu

- Dịch vụ kho, xử lý nguyên vật liệu

- Quản lý về kho 

- Vận tải và phân phối 

9.3. Thời lượng: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

Tư vấn tuyển sinh
Từ 7h30 đến 19h30 • Trụ sở chính : Phòng 101 Nhà 12 ĐH Kinh tế Quốc dân
  024.38693612  
 • Hotline  0942098638  
 • Văn phòng: Phòng 101 Giảng đường B2 ĐH Kinh tế Quốc dân
  024.36283102
 • Văn phòng Tuyển sinh: 479 Hoàng Quốc Việt
  024.32121005
 • Hotline   0911552996 
Đăng ký nhận thông tin
THỐNG KÊ
17-09-2019
 • Đang online:
 • Lượng thành viên:
 • Lượng khách:
 • Lượng truy cập ngày:
 • Lượng truy cập tháng:
 • Lượng truy cập năm:
 • Tổng truy cập:
 • 223
 • 0
 • 223
 • 3071
 • 18165
 • 343763
 • 896067